Privacy Protocol

Algemeen

In dit Privacy Protocol informeert UtrechtNu!, te weten: UtrechtNu! (de vereniging), u over de wijze waarop UtrechtNu! persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden UtrechtNu! persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe UtrechtNu! omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat (1) alle informatie (2) over (3) een geïdentificeerde of identificeerbare (4) natuurlijke persoon.

Het Privacy Protocol is van toepassing op alle handelingen van UtrechtNu! inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. UtrechtNu! verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en andere personen in overeenstemming met deze wetgeving.

UtrechtNu!
UtrechtNu! is verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy Protocol worden benoemd.

 

Voor welke doeleinden verzamelt UtrechtNu! uw persoonsgegevens?

UtrechtNu! verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, het voeren van campagne en om gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden, alsmede ten behoeve van handelingen in het kader van bevordering van de betrokkenheid van de leden. UtrechtNu! verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan de wettelijke verplichting voortvloeiende uit de Wet financiering politieke partijen.

Leden

Als u lid bent van UtrechtNu! worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens: NAW-gegevens, titulatuur, geslacht, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer
 • Financiële gegevens: IBAN-nummer en betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: lidnummer, het soort lidmaatschap, de eventuele functie die u uitoefent of heeft uitgeoefend voor UtrechtNu!.
 • Bijzondere persoonsgegevens: politieke voorkeur.

Meer in detail, verwerkt UtrechtNu! uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres en geboortedatum voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie.

Leden, donateurs en belangstellenden

UtrechtNu! gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw postcode om:

 • Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
 • Gericht terug te koppelen wat met de inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving.

UtrechtNu! gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:

 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne;
 • Het bevorderen van de betrokkenheid van leden.

Welke persoonsgegevens verzamelt UtrechtNu!?

UtrechtNu! verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. UtrechtNu! verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die UtrechtNu! verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens: zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum.
 • Financiële gegevens: zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: zoals gegevens betreffende functies binnen UtrechtNu!, aandachtsgebieden en het lidnummer.

Voor kandidaten gebruikt UtrechtNu! uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
 • Om u op te nemen op de kandidatenlijst.
 • Om uw gegevens in portefeuille te bewaren voor een mogelijke toekomstige kandidaatstelling.
 • Om uw geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen.
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van vacatures.
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Voor sollicitanten en kandidaten verzamelt UtrechtNu!:

 • Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummer.
 • Een administratienummer (o.a. BSN).
 • Nationaliteit en geboorteplaats.
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is.
 • Gegevens over de aard en inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden.
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc).
 • Verklaring omtrent gedrag indien de kandidaat een serieuze kandidaat voor de functie is.
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een wettelijke regelgeving.

UtrechtNu! bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten voor maximaal de duur van 4 weken na de kandidaatstellingsprocedure of sollicitatieproces, tenzij uitdrukkelijke toestemming is verleend om de persoonsgegevens voor een langere periode op te nemen in de database van UtrechtNu!.

Leden en donateurs

Van leden en donateurs verzamelt UtrechtNu!:

 • Persoonlijke gegevens: zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres.
 • Financiële gegevens: zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens.
 • Lidmaatschapsgegevens: gegevens betreffende functies binnen UtrechtNu!, aandachtsgebieden en het lidnummer. Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu. Ook kan UtrechtNu! beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video-opnamen) registreren waar u mogelijk herkenbaar in beeld staat, danwel hoorbaar bent in de geluidsopname.

Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt UtrechtNu! de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie.